15 nxënës në klasën parë, vetëm 1 arrin në klasën e nëntë” - pse po e braktisin fëmijët shkollën - NACIONALE

15 nxënës në klasën parë, vetëm 1 arrin në klasën e nëntë” - pse po e braktisin fëmijët shkollën

1 muaj më parë

nga NACIONALE

Nëse bazohesh te të dhënat e regjistrimit të fëmijëve në klasën e parë, të krijohet përshtypja që të gjithë fëmijët e komuniteteve pakicë, sikur ata romë, ashkali ose egjiptas janë të barabartë për nga pjesëmarrja në arsim me fëmijët shqiptarë.

“Por vetëm 1 nxënës e arrin për shembull klasën e 9, nga 15 të tillë sa regjistrohen në klasën e parë”, thotë Orhan Butic, Menaxher i Projekteve të Arsimit në organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve (VORAE) në podcastin e titulluar “Pabarazitë në Arsim”. Butic bashkë me Luljeta Kabashain, u.d. Udhëheqëse e Divizionit për Arsimin Gjithëpërfshirës në MASHTI, diskutojnë rreth sfidave me të cilat përballen fëmijët nga grupet e cenueshme si komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, fëmijët me nevoja të veçanta apo me vështirësi në mësim, fëmijët nga familjet me status të ulët socio-ekonomik, etj. gjatë shkollimit të tyre.

Të dy bashkëbiseduesit flasin për arsyet që çojnë në numrin e madh të nxënësve që braktistin shkollën dhe pse shteti nuk ka krijuar asnjë mekanizëm që të monitorojë arsyet që po shtyjnë prindërit ose nxënësit që që të lënë shkollimin.

Lajme të ngjashme