Gjykata merr vendim: Drejtori i VisaMetric i jep 15 mijë euro, i konfiskohet pasaporta dhe lirohet në shtëpi - NACIONALE

Gjykata merr vendim: Drejtori i VisaMetric i jep 15 mijë euro, i konfiskohet pasaporta dhe lirohet në shtëpi

1 javë më parë

nga NACIONALE

Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur që drejtorit të VisaMetric t’ia caktojë pagesën për dorëzani në vlerë prej 15 mijë euro.

Të njëjtit, i është konfiskuar edhe dokumenti i udhëtimit – Pasaporta.

Prokuroria kishte kërkuar 30 ditë paraburgim, por Gjykata e ka aprovuar kërkesën e avokatit të të pandehurit.

Njoftimi i Gjykatës:

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm Penal ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit në çështjen penale kundër të pandehurit S.O, për shkak të veprës penale Mosekzekutimi i vendimeve gjyqësore nga neni 394 paragrafi 2 lidhur me paragrafin 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjyqtari i Procedurës Paraprake kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit për të pandehurin S.O e ka refuzuar dhe ka aprovuar kërkesën e mbrojtësit të të pandehurit, ashtu që të njëjtit i ka caktuar masën e dorëzanisë në vlerë prej 15.000 mijë euro ( pesëmbëdhjetë mijë euro) si dhe të pandehurit S.O i është konfiskuar dokumenti i udhëtimit - pasaporta. Masa e dorëzanisë të pandehurit i caktohet konform nenit 177 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1, 1.2, 1.3 të KPPRK-së.

Nëse i pandehuri S.O nuk i përmbahet masës së dorëzanisë, gjykata me aktvendim i cakton masën e paraburgimit konform nenit 184 paragrafi 1 të KPPRK-së, si dhe mjetet e deponuara për dorëzani derdhen në fondin e viktimave të krimit, konform nenit 179 paragrafi 1 të KPPRK-së.

Lajme të ngjashme